piwik-script

Deutsch Intern
  Personalrat der Universität Würzburg

  Mensaausschuss

  Arbeitskreis: Mensaausschuss

  Aufgaben des AK:

  Teilnahme am Treffen des Mensausschusses

  Mitglieder des AK: Imke Ostermeier-Kittel, Elke Stahl, Andreas Tropschuh, Wilma Kreßmann, Martina Lehrmann, Anja Heigl